Wie zijn wij?

Pensioenvergelijk.com verstrekt informatie op het gebied van pensioenopbouw, verzekeringen, hypotheken en financiŽle planning.
Wij zijn geheel zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere instelling. Ons advies is, tenzij wij dit uitdrukkelijk anders vermelden, kosteloos en geheel vrijblijvend.

Disclaimer

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Pensioenvergelijk.com vrijwaart zich van alle juridische consequenties.Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van pensioenvergelijk.com. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Contact

info@pensioenvergelijk.com

Interessante links:

Pensioen onderwerpen